fbpx
Browsing all articles by Color of Hope

Viktwa pou Kreyòl

Posted Posted by Color of Hope in Uncategorized     Comments No comments
Mar
12

Malgre yo ba nou yon refòm konstitisyonèl an Kreyòl meli-melo, li se yon viktwa pou lang manman nou an. E travay la fenk kòmanse! Non sèlman n ap bezwen yon konstitisyon  an Kreyòl ki kanpe pou kont li, san l pa melanje, n ap bezwen tou yon vèsyon odyo, pou pèmèt frè ak sè n ki malerezman pa konn li yo konprann tou. 

Manman lwa peyi a se LWA nou tout. Fòk li danse nan tèt TOUT MOUN. An n kontinye leve vwa n pou sa k BON ak JIS pou peyi nou. 

Li pwojè konstitisyon an La

Twa Jou Dèy pou Ayiti

Posted Posted by Color of Hope in Uncategorized     Comments No comments
Jan
9

M ap envite n komemore anivèsè tranbleman tè a avè m nan yon Twa Jou Dèy vityèl. Se pa yon 3 Jou Dèy pou sanblans, men pito yon moman pou yon soulèvman konsyans pou ede n valorize lavi nan peyi a. E ni se pa yon 3 jou pou n di lòt moun vi nou konte, paske zansèt nou yo gentan fè travay sa a. S on moman pou nou, Ayisyen, valorize pwòp vi nou ak vi pwochen n.

Nou gaspiye twòp moun nan endiferans, neglijans ak vyolans, fòk sa chanje. Peyi n pap ka kontinye konsa e se nou k pou chanje sa. 

M swete w ap rejwenn mwen 10, 11 ak 12 Janvye, pou ede n pataje ide k ap fè yon diferans kote k gen endiferans, met dilijans kote k gen neglijans, epi rechte vyolans nan tout sans. Tanpri, Ede n fè chak Ayisyen konprann ke lavi l ak lavi pwochen l, vo plis ke lò ak dyaman. 
AN N APRANN VIV.

Twa fason w ka patisipe

Nanpwen anyen sou latè ki pi presye ke LAVI. Men 3 fason w ka patisipe nan #TwaJouDèy pou Ayiti a, yon soulèvman konsyans pou ede n VALORIZE LAVI.1. Invite fanmi, zanmi ak moun nan zòn kote w ye a pou yo patisipe. Pataje ide ki ka fè yon diferans kote k gen endiferans, met dilijans kote k gen neglijans e rechte vyolans nan tout sans. W ap jwenn kontni sou paj la ou ka pataje oswa ki ka enspire w.

2. Konekte avèk Ayisyen nan kominote w la, kèlkeswa kote w ap viv, pou n ankouraje, konfòte younlòt ak ranfòse travay k ap ede peyi nou pwogrese. Se yon moman pou solidarite, pou n mete an pratik deviz nou, Inyon Se Fòs, menm jan nou te fè l lè vwazen nou yo te an detrès aprè tranbleman tè a an 2010.

Patisipe nan twa Jou Dèy

3. Panse a tout moun ki pèdi lavi yo pa vyolans, kidnaping, neglijans ak endiferans pandan ane k pase a ak fanmi yo ki kontinye ap soufri. Sonje tout frè ak sè n nou pèdi jou 12 Janvye, 2010 sa a. Epi priye ak medite sou diferan fason w ka sèvi peyi w ane sa a pou onore viktim yo ak kreye yon meyè vi pou jenerasyon k ap vini yo.

Sonje, Twa Jou Dèy sa a se pou BON JAN refleksyon ak konsyantizasyon, paske toutan lespri, kè ak nanm nou pa sekwe ak LANMOU pou LAVI, ki makonnen ak yon konsyans kolektif, fiti nou ap kontinye menase. E nou dakò, AYITI JODI A PAP KA AYITI DEMEN AN. AN N APRANN VIV. #ValorizeLavi#TwaJouDèy#112Haiti

Ide ak aksyon

AN N SISPANN GASPIYE MOUN. N ap pran premye jou nan #TwaJouDèy la pou n sonje tout frè ak sè n ki gaspiye nan neglijans, endiferans ak enjerans. Tankou youn nan manm ekip la, Evens, nou pèdi akoz neglijans doktè ak lopital ki pa menm ka bay premye swen. Akoz enjerans dirijan, piblik kou prive nan peyi a, ki konfòtab ale nan lòt peyi pou swen medikal.

Nou gaspiye Evens ak anpil lòt, akoz endiferans nou tout ki aksepte yon sistèm sante avèk lopital san kouran ak medikaman, san doktè ak enfimyè ki sansib pou lavi moun. Yon sistèm sante ki pa menm ka fè yon ISM, (Imaj Sónans Magnetik) pou dyagnostike maladi/domaj andan kò w san w pa bezwen fè operasyon. Nan 2021 an nou ka jere sa a.

AN N APRANN SOVE LAVI. Ajoute non moun ou konnen nou gaspiye nan neglijans, endiferans ak enjerans nan peyi a. #ValorizeLavi#TwaJouDèy#112Haiti

Ougan/bòkò/vodouyizan, pa aksepte lajan pou rele lwa pou touye moun. Itilize konesans sa a yonlòt jan #ValorizeLavi #TwaJouDèy

Ougan/bòkò/vodouyizan, pa aksepte lajan pou rele lwa pou touye moun. Itilize konesans sa a yonlòt jan #ValorizeLavi #TwaJouDèy

NOU KITE TWÒP TIMOUN SAN MANMAN SAN PAPA. Pou dezyèm jou dèy la, an n leve vwa nou pou tout timoun vyolans/kidnaping kite san manman, san papa. Tankou youn nan timoun mwen yo ki pèdi papa l, paske yon moun deside detwi lavi l. Sanble n pa reyalize jan vyolans ap gaspiye fiti timoun yo ki se fiti peyi n. Vyolans ap depafini fanmi nou yo ki deja nan detrès.

Vyolans san sans ki makonnen ak vyolans pou pouvwa sa a pap ka kontinye nan peyi a! Se pa de moun ki te ka itil peyi a vyolans gaspiye. Yon Vyolans ki inisye pa politisyen/opozisyon, ki sipòte/finanse pa elit ekonomik, ki pwomote pa medya a. Yon vyolans dyaspora, elit entelektyèl ak pèp la tolere ak jwe wòl pa yo ladan l. Bagay yo pap ka kontinye konsa! NOU KA CHANJE SA, NOU DWE CHANJE SA E N AP CHANJE SA. #ValorizeLavi#TwaJouDèy#112Haiti

PA TOUYE MOUN POU ti moso tè. LAVI yon moun VO PLIS ke tè. REFLECHI ANVAN W AJI #ValorizeLavi #TwaJouDèy #112Haiti

LAVI PLIS KE POLITIK. Ayisyen kite politisyen fè l bliye si l se moun. Nou kite politik deimanize nou. Jodi a, M vle fè n sonje NOU SE MOUN.

Pou Twazyèm Jou Dèy la, pandan n ap limen balèn ak priye pou frè ak sè n ki pèdi LAVI yo nan tranbleman tè 2010 la. An n jete dlo pou n wouze pousyè politik pou l pa kontinye ap sal LAVI nou. NOU PAP BLIYE E NOU PAP KITE PYÈS MOUN KONTINYE DEIMANIZE NOU E NI BANALIZE LAVI NOU #ValorizeLavi#TwaJouDèy#112Haiti.

11 AN APRÈ TRANBLEMAN TÈ A, ÈSKE N PARE SI… 1.12.2010 #ValorizeLavi #TwaJouDèy #112Haiti

APRÈ Twa Jou DÈY LA

Nou fin a #TwaJouDèy la, kounyè a an n planifye ak travay pou sa k vivan ak jenerasyon k ap vini yo. BON AYISYEN, ki plan w pou peyi w ane sa?

M gentan tande pale de kalandriye destriksyon move zè yo genyen pou peyi a, men M konnen peyi pa pou divizè ak moun k ap goumen pou pouvwa sèlman. PALE M DE PLAN PA W LA BON AYISYEN? Se pa sèl mal ki pou anplifye nan peyi a. Fòk nou kontrekare mal nan peyi a avèk sa ki bon ak jis. BON AYISYEN JWÈT POU OU #RevolisyonMantal

Rapò sou Ayiti

Posted Posted by Color of Hope in Uncategorized     Comments No comments
Dec
11

Menmsi chemen an parèt nwa pou Ayiti, NOU PAP BAY LEGEN. Jodi a M vle bay tout moun ki sipòte travay la, sitou moun mwen yo ki kontribye chak mwa yo, yon rapò sou sa n ap fè yo.

M vle w konnen tout inisyativ nou yo ap bouje. E ou dwè fyè de travay sa. M kontan gen moun tankou w ki konprann e ki kwè menm jan avè m, ke SE NOU AYISYEN K POU CHANJE PEYI N. Nou kapab E n ap fè l. Mèsi pou kwayans ou. #FòsLaSeNanNouLYe

Diksyone yon Diksyonè Vityèl

Posted Posted by Color of Hope in Uncategorized     Comments No comments
Aug
16

Yon DIKSYONÈ nan LANG MANMAN NOU an! DIKSYONE se yon diksyonè vityèl pou apwofondi konesans nan lang Kreyòl nou an. ale nan lyen sa www.diksyone.org

Diksyone

Nòt Pou Laprès – 7 Jiyè 2020

Posted Posted by Color of Hope in Uncategorized     Comments No comments
Jul
2

POU PIBLIKASYON IMEDYA

Kontakte: Evens Jean-Baptiste
Tel: 4329-0609
[email protected]

Jounen Rekonsilyasyon Nasyonal, 7 Jiyè 2020
Tèt-ansanm pi bon, Viv ansanm pi dous.

PÒTOPRENS (1e Jiyè, 2020) – Ane 2020 sa a pote anpil sekous. Mond lan frape pa yon pandemi ki simaye kriz ekonomik ak twoub sosyal toupatou. Nan peyi nou menm, kote frè a sè n yo te gentan ap sibi konsekans viris divizyon, ògèy ak rayisans, bagay yo vin pi difisil toujou. Men nou gen espwa, paske de jou an jou konpatriyòt nou yo ap konprann pi byen ke Rekonsilyasyon ak Tèt-ansanm se sèl solisyon peyi nou.

Se sa ki fè Kanpay Rekonsilyasyon Nasyonal la kontinye grandi, e ane sa a ankò, Madi 7 Jiyè, 2020 ki se Jounen Rekonsilyasyon Nasyonal la, ap yon gwo evènman pou peyi nou. Se yon jou nou rezève pou mete lapè ak tèt-ansanm sou podyòm nan, kote li merite rete. Ekip C.O.H. la, ansanm avèk plizyè gwoup ki simaye toupatou nan peyi a, ap òganize diferan aktivite pou selebre ak pwomote lapè ak tèt ansanm nan mitan nou, kèlkeswa kote n ap viv.

Men kèk aktivite ki gentan pwograme. Vizite lyen sa a pou plis detay https://colorofhope.org/aktivite-pou-selebre-7-jiye-2020/

Ekip Vilaj Miso a

Aktivite pou Selebre 7 Jiyè 2020

Posted Posted by Color of Hope in Uncategorized     Comments No comments
Jul
1

5 MEYÈ VIDEYO JOUNEN REKONSILYASON NASYONAL 2020

Nan Bon Repo – Òganizasyon Jou Nouvo ap fè klèb lekti a timoun yo pou edike yo sou enpòtans lapè ak rekonsilyasyon e ap kreye avè yo kat sou padon pou yo distribye nan kominote yo. 


Nan Site Solèy –  Kanpay Konn Konstitisyon ap angaje yo ankò sou miray rekonsilyasyon an epi fè jwèt lespri ki senbolize 7 mo rekonsilyasyon yo ansanm. 

Nan Vilaj Miso – Moun katye a ap reyini pou pataje eritaj nou avèk timoun yo, aprann yo jwe jwèt paran yo te konn jwe lontan ki te reyini nou. Y ap manje, fete ak selebre ansanm tou. 

JOUNEN REKONSILYASYON NASYONAL

Nan Jakè – Jèn yo ap reyini nan katye yo pou fete 7 Jiyè a. Y ap òganize yon fèt katye pou tout jèn nan zòn nan.  

Nan Benè – Gwoup Solidarite de Bainet ap angaje nan yon kanpay sansibilizasyon nan tout seksyon yo pou ede konpatriyòt yo rekonèt ak konprann enpòtans rekonsilyasyon pou peyi n ka pwogrese. 

Nan Machan Desalin – Grandèt yo ap rasanble kominote yo nan lakou yo pou yo selebre rekonsilyasyon. Y ap fete, manje ak bwè ansanm.

Nan Gresye ak Leogán – Groupe Artisan de Paix (GAPA) ap reyini pou fòme yon chenn solidarite. Y ap envite plizyè entèvenan pou vin fòme manb yo ak kominote yo sou tèm Tèt-ansanm ak Rekonsilyasyon. A 11h AM, y ap andirèk sou chèn Youtube GAPA Production an ak chèn FB GAPA Haiti k ap pèmèt anpil moun patisipe nan selebrasyon an avèk yo. 

HAITIAN-AMERICAN FOR RECONCILIATION

Nan Delma/Taba/Santo –  1. Dimanche 5 jiyè nap fè sipriz a kek vwazen ki nan kominote nou, e yo menm y ap ka envite yonlòt moun ki pat alez avek yo kòm sipriz. Nou pral manje e echanje ansanm sou enpotans Rekonsilyasyon, lapè ak tèt ansanm nan peyi nou.

2. N ap gen yon konferans zoom jou 7 Jiyè a nan aprè midi k ap andirèk sou Facebook. N ap gen entevansyon sou enpotans Rekonsilyasyon Nasyonal la, temwányaj , brase lide sou fason Kanpay Rekonsilyon Nasyonal la ka kontinye fèt nan kominote nou.. Etc.

Nan Boukan Lapli – Kanpay Rekonsilyasyon an ap kontinye ak yon deba ak konferans otou yon gran ekran nan zòn nan. 

Nan Beladè – Ekip radyo Rèv FM ap angaje oditè yo ak kominote yo nan lespri rekonsilyasyon avèk konkou ak pwogramasyon jou 7 Jiyè a.

N ap Ajoute lòt aktivite detazantan

KANPAY REKONSILYASYON NASYONAL

Ekip Vilaj Miso a

5 Meyè Video pou Jounen Rekonsilyasyon Nasyonal 2020

Posted Posted by Color of Hope in Uncategorized     Comments No comments
Jul
1

#1 Vilaj Miso – Dirijan: Louna ak Evens Jean-Baptiste

Ekip Vilaj Miso a

#2 Rendez-Vous Leadership – Dirijan: Emmanuel Louis-Jeune 

Rendez-Vous Leadership

#3 GAPA Production – Dirijan: Bermane Beauge

GAPA

#4 Jakè – Dirijan: Bradley Alexandre ak Daniella Joseph

Timoun nan Jakè

#5 Jou Nouvo – Dirijan: Kerline Tofuri ak Elta Pierre Louis

Jou Nouvo

Jounen Rekonsilyasyon

Posted Posted by Color of Hope in Uncategorized     Comments No comments
Jun
16

Ayiti pap rete jan l ye a! Peyi nou pap ret divize. Menm si se avèk zong nou, travay REKONSILYASYON NASYONAL la ap fèt! Peyi nou pa gen lòt chwa, ni espwa. Fòk nou met tèt ansanm! #RevolisyonMantal #RekiltireAyiti #KanpayRekonsilyasyonNasyonal #7Jiyè #JounenRekonsilyasyonNasyonal

Padone pa Lachte

Padone pa vle di lach. Men 7 fason pou w selebre 7 Jiyè. AN VERITE Nou pap kite viris rankin ak rayisans kontamine tout yonlòt jenerasyon. Li lè pou Ayisyen ki pou LAPÈ ak TÈT-ANSANM leve vwa yo.

#7JIYÈ se dat pou BON AYISYEN KANPE POU AYITI. An n travay ansanm pou n leve eskanp figi peyi nou. PEYI N BEZWEN LAPÈ ak PLIS TÈT-ANSANM. #RekiltireAyiti #KanpayRekonsilyasyonNasyonal

Ayiti bezwen yon jenerasyon ki kwè nan VIV ANSANM. Lè n tande jèn sa yo k ap pale, sa ranfòse KONVIKSYON ak ESPWA nou ke n ap rive kreye yon jenerasyon k ap kwè nan tèt-ansanm pou ede leve eskanp figi peyi nou. Ayiti bezwen rekonsilye pou l ka pwogrese. TÈT-ANSANM PI BON, VIV ANSANM PI DOUS!

21000gd Pou W Fete 7 Jiyè

Posted Posted by Color of Hope in Uncategorized     Comments No comments
Jun
16

21,000gd pou ede w fete #7Jiyè, #JounenRekonsilyasyonNasyonal la. Ou sèlman bezwen fè yon videyo pou eksplike kòman w swete selebre LAPÈ ak TÈT-ANSANM nan zòn ou ye a ane sa. Nan videyo a, di nou enpòtans LAPÈ pou Ayiti ak zòn kote w ye a. #KanpayRekonsilyasyonNasyonal


W ap jwenn plis enfòmasyon nan lyen sa: https://colorofhope.org/n-ap-selebre-tet-ansanm-ak-lape-7-jiye/

Haitian-Americans for Reconciliation

Posted Posted by Color of Hope in Uncategorized     Comments No comments
Jun
16

Hey my Haitian-Americans, I know you really want to help Haiti. You want to see Haiti get better so badly because this is your motherland. A land where the ancestors make you so proud, but unfortunately is in need of help right now. Well, what if I told you there is something you could do to not only make our ancestors proud but future generations, something that will help Haiti flourish and The best part of it, it will not cost you a dime. I know free is good, right, lol. 

Well here is the secret, let us give Haiti the gift of peace and reconciliation. I know this may sound underwhelming, so let me break it down for you. You know how your parents don’t want you to go to Haiti? Well, the reason is unforgiveness and division. You know you have many cousins you never hear about, that aunt you can’t talk to. The land or property that caused the death of your grand father, grandma, aunt or uncle. 

Anpil nan nou pa ka ale Ayiti paske nou pè pou dyab fanmi an pa manje nou, ri. Alò menm dyab fanmi an pa byen a fanmi an, ri.  Any way, I had to say this in our mother’s tongue. Somethings can only be discussed among families, lol. 

This is not to say that those things never happen in America or other societies But in Haiti, they become the norm and we accept them. And the worst part is we’re not doing anything to raise a new generation of people, well… that is until today. You and I will do something to create a more unified Haiti and to do that we have to start with the family which is the foundation of any society.  So what do you say? Let’s unite our people. 

Reconciliation day is July 7th so get involved. Get engaged in the campaign for reconciliation in Haiti. Our people need us. Let us invest in peace and prosperity …for the Haiti you and I Love.