fbpx
Browsing all articles in Uncategorized

Veye pou Jovenel Moise

Posted Posted by Color of Hope in Uncategorized     Comments No comments
Jul
25

Li enpòtan pou m patisipe nan aktivite pou selebre lavi Prezidan nou. M kontan wè moun ki konprann enpòtans prezidans peyi nou e ki reyalize fòk nou travay ansanm pou evite yonlòt jenerasyon pran wont sa ankò. Asasinen prezidan nou PA AKSEPTAB nan okenn sans, NAN MEN OKENN MOUN, ni deyò – ni anndan.

M konnen pa gen pyès VRÈ AYISYEN ki ta swete sa k pase a. Men malerezman se sa rayisans, ògèy ak rankin pote pou nou. E M swete nou pap gaspiye desas sa. Mal yo fè prezidan nou an, an n fè l tounen byen pou peyi nou. #LanmouPiFò #7Jiyè #JounenRekonsilyasyonNasyonal #JovenelMoise #MartineMoise #FanmiMoise

Mesaj pou Martine Moise

Posted Posted by Color of Hope in Uncategorized     Comments No comments
Jul
25

M pa menm ka jwenn mo pou M eksprime senpati m pou pèd ou. Sa ede m konprann, yon ti kras, soufrans ak moman difisil w ap travèse a.M ta renmen w sonje, doulè yon fanm se doulè tout fanm. M se yon FANM, M SANTI DOULÈ W. E si l te posib pou M ta ede w pote fado sa a, M t ap fè l.

Ou pèdi zanmi/mari w, pitit ou pèdi papa yo e nou, nasyon an, pèdi prezidan nou se vre, men M rete kwè, nou pap pèdi yon myèt nan tout bon bagay li t ap travay pou yo a. M swete pawòl sa yo mete yon gout rekonfò nan bokit soufrans ou. M konnen fòs ki nan ou an ap ede ak gide w. M swete w reprann ou rapid. Nou tout ap tann ou. Ke LANMOU geri w ak tout fanmi w. #LanmouPiFò #JovenelMoise #MartineMoise #FanmiMoise

Mesaj pou Semen Rekonsilyasyon

Posted Posted by Color of Hope in Uncategorized     Comments No comments
Jul
5

MESAJ ANBASADÈ MARLI POU SEMÈN REKONSILYASON NASYONAL

7 Jiyè – 7 Minit Silans pou Ayiti. M swete w ap rejwenn mwen a 7è aswè a pou 7 minit silans pou LAVI, REKONSILYASYON ak LAPÈ pou Ayiti… #LanmouVivan #7Jiyè #JounenRekonsilyasyonNasyonal

Gade videyo a

7 Jiyè – Nan moman fènwa sa, M konnen OU pap abandone nou PAPA. TANPRI GIDE NOU… #LanmouVivan#7Jiyè#JounenRekonsilyasyonNasyonal

6 Jiyè – Sa n PLANTE se li n ap REKÒLTE. M toujou tande Ayisyen ap di gen moun k ap envesti nan ensekite ak vyolans an Ayiti. Ebyen jodi a M ap mande kot BON AYISYEN yo?  Peyi a bezwen YONLÒT kalte MOUN! Yon kategori MOUN k ap envesti nan LAPÈ ak TÈT-ANSANM nan peyi a. E M swete OU ap fè pati kategori MOUN k ap KONTRIBYE pou APRANN PÈP NOU AN VIV! #AnnAprannViv #7Jiyè #JounenRekonsilyasyonNasyonal

Men diferan fason w ka kontribye: sou sit nou an https://colorofhope.org/give/campaigns/kanpay-rekonsilyasyon-nasyonal/donate/ atravè Paypal paypal.me/coh2010, CashApp – $colorofhope, Zelle [email protected] ak MonCash tou 3703-7796. Ou ka rele 561-877-1264 si w gen keksyon.

KONTRIBYE POU KANPAY REKONSILYASYON NASYONAL

5 Jiyè – Chak sitwayen Ayisyen gen kòm devwa/reskonsablite pèsonèl pou ede katye yo jwenn LAPÈ epi viv an sekirite. Ki aktivite w ap òganize pou selebre 7 JIYÈ, JOUNEN REKONSILYASYON NASYONAL la nan zòn pa w la?  #7Jiyè #JounenRekonsilyasyonNasyonal W ap jwenn kèk aktivite ki pwograme nan diferan zòn nan lyen sa

4 Jiyè – Ayisyen lè a rive pou nou REKONSILYE avèk LANG MANMAN nou an. Rekonsilye yon jenerasyon avèk LANG li se rekonsilye li avèk TÈT li. Paske LANG li se NANM li. #KreyòlDweSèlLangOfisyèl #7Jiyè #JounenRekonsilyasyonNasyonal

3 Jiyè – Nan peyi a, advèsè w se yon danje/menas e patizan w se yonlòt danje ak menas pou ou tou. Tout sa se rezilta rayisans, jalouzi ak ògèy. Men REKONSILYASYON ap ede n ranplase Jalouzi, rayisans ak ogèy avèk LANMOU pou n ka viv nan LAPÈ san kè sote. AN N APRANN VIV! #7Jiyè #JounenRekonsilyasyonNasyonal

KONTRIBYE POU KANPAY REKONSILYASYON NASYONAL

2 Jiyè – Se pa dat Ayisyen ap mande LAPÈ, men malerezman nou refize prepare kè n pou peyi a ka jwenn #Lapè. Nou kontinye ap plante vyolans, enjistis ak revanj pandan n ap tann pou n rekolte LAPÈ. Sa pa posib!SE SÈL PADON AK REKONSILYASYON K AP KA BAY PEYI N LAPÈ. Nou pap ka viv an pè si konsyans nou pa klè. AN N REKONSILYE #7Jiyè#JounenRekonsilyasyonNasyonal

7 JIYÈ, JOUNEN REKONSILYASYON NASYONAL

1 Jiyè – N ap kòmanse 7 jou Lapè ak Rekonsilyasyon an avèk LESPWA. Lespwa ke NOU ka chanje bagay yo, pou vyolans pa rete sèl fason n jere dezakò n yo.Lespwa ke n ka leve yon jenerasyon Ayisyen ki RENMEN/VALORIZE LAVI AK PWOCHEN YO. E ki konprann TÈT-ANSANM PI BON E VIV ANSANM PI DOUS.Lespwa ke NOU pi fò ke pwoblèm yo e ke fòs PAPA LETÈNÈL avèk NOU. #LespwaSeLavi#7Jiyè#JounenRekonsilyasyonNasyonal

HAITIAN-AMERICAN FOR RECONCILIATION

Haitian-Americans for Reconciliation

Selebrasyon 7 Jiyè 2021

Posted Posted by Color of Hope in Uncategorized     Comments No comments
Jul
5

MESAJ ANBASADÈ MARLI POU SEMÈN REKONSILYASON NASYONAL

Nan Boukan Lapli – Aktivite yo ap kòmanse a 3:30 aprè midi.
1. Jwèt mach-kach, penalite, morpion, domino ak kat.
2. Match foutbòl: Aventers avèk Stars ( 5:30-6:30)
3. Konferans & entwodiksyon avèk Statler. Istwa zòn nan, ki sa Rekonsilyasyon ye, benefis li pou peyi a egzanp li nan lòt peyi e ki jan Ayiti ka benefisye de rekonsilyasyon (Lesly Lalanne).
4. Animasyon Mizikal (8-11 aswè)

KONTRIBYE POU KANPAY REKONSILYASYON NASYONAL


Nan Bon Repo –  

1- Samdi 03 jiyè: Konbit netwayaj kap konmanse depi 7h nan maten. 

2- Dimanch 04 jiyè: yon chita pale, brase lide sou rekonsilyasyon nasyonal la, ki sa l ye? Kòman nou konprann li? Kòman nou ka pote konkou pa nou? Brase lide sa ap fèt à 4h nan aprè midi.

3- 7 Jiyè: Mès ak yon pataj a pati 4h nan aprè midi

JOUNEN REKONSILYASYON NASYONAL

Nan Gresye ak Leogán – Groupe Artisan de Paix (GAPA) ap reyini pou fòme yon chenn solidarite. Y ap envite plizyè entèvenan pou vin fòme manb yo ak kominote yo sou tèm Tèt-ansanm ak Rekonsilyasyon. A 2è aprè midi. Deba andirèk sou chèn Youtube GAPA Production an ak chèn FB GAPA Haiti k ap pèmèt anpil moun patisipe nan selebrasyon an avèk yo. 

N ap Ajoute lòt aktivite detazantan

HAITIAN-AMERICAN FOR RECONCILIATION

Haitian-Americans for Reconciliation

Nan Delma/Taba/Santo  – Jedi 7 Jiyè: 1. Kozeri sou enpotans Rekonsilyasyon, lapè ak tèt ansanm an Ayiti.  2. Brase lide sou liv “Entente Nationale pour la Justice Sociale en Haiti” Emmanuel Louis-Jeune. Atis envite: Maestro Rémy Joseph Janvier; Pierre Richard Jean Louis.

Komite Konsiltatif la Inyore Rèl Pèp la nan Konstitisyon an

Posted Posted by Color of Hope in Uncategorized     Comments No comments
Jun
2

Yo pibliye dezyèm vèsyon nouvo pwojè konstitisyon an ki ta dwe pran an konsiderasyon sijesyon ak rekòmandansyon pèp la. Men depi w voye je w sou dezyèm vèsyon an, sitou atik sou lang lan, w ap reyalize se kalkil politik sèlman k fèt. Pa gen konsiderasyon pèp ni yon vizyon pou peyi. Nan yon sans, PA GEN ANYEN K CHANJE. Nan yonlòt sans, PÈP LA PA LADAN L e PA GEN ANYEN K AP CHANJE nan peyi a si Kreyòl pa sèl lang ofisyèl peyi a. 

Komite Konsiltatif Pwojè Nouvo Konstitisyon

Komite a di l resevwa 1550 moun ki bay dizon yo sou premye vèsyon an. M garanti w gen plis moun ki ekri yo sou medya sosyal, imèl ak lòt mwayen pou di yo, KREYÒL DWE SÈL LANG OFISYÈL PEYI A. San konte prèv (statistik, fè) ki devan je yo. Malgre sa, yo inyore rèl pèp la. Sa k pi dwòl la, menm deba piblik ki fèt sou konstitisyon an, tout fèt an Kreyòl. Men malerezman sa pa menm pouse yo keksyone koze lang lan nan konstitisyon an. Inyorans sa a depase limit. Komite a chwazi inyore vwa ak bezwen pèp la, pou ti minorite tou piti zwit la ka kontinye fè chelbè. An 2021, SA PA AKSEPTAB! E nou AYISYEN PA DWE AKSEPTE L. 

Yonsèl Peyi, Yonsèl Pèp, Yonsèl Lang - KREYÒL

Komite a demontre li dekonekte a pèp la e li plis ap kopye atik nan konstitisyon lòt peyi, san yon vizyon pou Ayiti. Yo montre yo pa konprann bezwen peyi a. Yo fè politik sèl biznis konstitisyon an e sèl biznis peyi a tou. Fòmasyon ak levasyon yonlòt kalte sitwayen pou yon pi bon demen pa sanble enterese yo. Sa tris, paske yon konstitisyon dwe wè pi lwen ke jodi a. Konstitisyon pou fè peyi, mande yon filozofi ki makònen avèk yon vizyon. 

Nan pwojè konstitisyon an, se sèl atik sou lang lan ki pou pèp la, tout lòt yo se pou politisyen oswa atik pou jwe jwèt politik. E M ap redi sa, Depi Kreyòl pa sèl lang ofisyèl peyi a, tout sa k nan konstitisyon an pap vo anyen pou peyi a, e anyen pap chanje. Paske KREYÒL SE NANM AYISYEN, li se solèy ak dlo peyi a. San li, timoun pap grandi, edikasyon pap fleri, jistis pap pouse e pap gen pyès boujon pwogrè. 

Lang ki Ini nou an se li k pou ofisyèl

Ankò,  KREYÒL SE NANM PÈP LA, e yon konstitisyon san nanm pèp la, pap ka rezoud pwoblèm peyi a. Dezyèm vèsyon pwojè konstitisyon sa M wè a san nanm. M PA SIPÒTE L, E OU PA DWE SIPÒTE L TOU. An n kontinye TRAVAY POU NANM nan, e kòm opozisyon pa metye n, si oswa lè bon nanm moun k ap travay sou pwojè konstitisyon an tounen sou yo, n ap prè pou n travay pou enterè peyi nou, avèk yon konstitisyon ki gen nanm ak vizyon.

Non pa m se Marli, M se yon Anbasadè Espwa pou Ayiti. 


Atik 6 sou lang Kreyòl la. Men ki jan M t ap ekri l.

Men kèk Videyo Anbasadè Marli fè sou enpòtans pou Kreyòl Sèl Lang Ofisyèl Ayiti

Konplo Kont Lang Pèp La

Konstitisyon sa San Nanm

Fransè Mare Ayisyen

Kreyòl Dwe Sèl Lang Ofisyèl

Ofisyalize Kreyòl Pou Tout Bon

Viktwa pou Kreyòl

Konstitisyon an Dwe Fèt an Kreyòl

Travay pou Kreyòl pa yon batay pou lang se yon travay pou nanm

Viktwa pou Kreyòl

Posted Posted by Color of Hope in Uncategorized     Comments No comments
Mar
12

Malgre yo ba nou yon refòm konstitisyonèl an Kreyòl meli-melo, li se yon viktwa pou lang manman nou an. E travay la fenk kòmanse! Non sèlman n ap bezwen yon konstitisyon  an Kreyòl ki kanpe pou kont li, san l pa melanje, n ap bezwen tou yon vèsyon odyo, pou pèmèt frè ak sè n ki malerezman pa konn li yo konprann tou. 

Manman lwa peyi a se LWA nou tout. Fòk li danse nan tèt TOUT MOUN. An n kontinye leve vwa n pou sa k BON ak JIS pou peyi nou. 

Li pwojè konstitisyon an La

Twa Jou Dèy pou Ayiti

Posted Posted by Color of Hope in Uncategorized     Comments No comments
Jan
9

M ap envite n komemore anivèsè tranbleman tè a avè m nan yon Twa Jou Dèy vityèl. Se pa yon 3 Jou Dèy pou sanblans, men pito yon moman pou yon soulèvman konsyans pou ede n valorize lavi nan peyi a. E ni se pa yon 3 jou pou n di lòt moun vi nou konte, paske zansèt nou yo gentan fè travay sa a. S on moman pou nou, Ayisyen, valorize pwòp vi nou ak vi pwochen n.

Nou gaspiye twòp moun nan endiferans, neglijans ak vyolans, fòk sa chanje. Peyi n pap ka kontinye konsa e se nou k pou chanje sa. 

M swete w ap rejwenn mwen 10, 11 ak 12 Janvye, pou ede n pataje ide k ap fè yon diferans kote k gen endiferans, met dilijans kote k gen neglijans, epi rechte vyolans nan tout sans. Tanpri, Ede n fè chak Ayisyen konprann ke lavi l ak lavi pwochen l, vo plis ke lò ak dyaman. 
AN N APRANN VIV.

Twa fason w ka patisipe

Nanpwen anyen sou latè ki pi presye ke LAVI. Men 3 fason w ka patisipe nan #TwaJouDèy pou Ayiti a, yon soulèvman konsyans pou ede n VALORIZE LAVI.1. Invite fanmi, zanmi ak moun nan zòn kote w ye a pou yo patisipe. Pataje ide ki ka fè yon diferans kote k gen endiferans, met dilijans kote k gen neglijans e rechte vyolans nan tout sans. W ap jwenn kontni sou paj la ou ka pataje oswa ki ka enspire w.

2. Konekte avèk Ayisyen nan kominote w la, kèlkeswa kote w ap viv, pou n ankouraje, konfòte younlòt ak ranfòse travay k ap ede peyi nou pwogrese. Se yon moman pou solidarite, pou n mete an pratik deviz nou, Inyon Se Fòs, menm jan nou te fè l lè vwazen nou yo te an detrès aprè tranbleman tè a an 2010.

Patisipe nan twa Jou Dèy

3. Panse a tout moun ki pèdi lavi yo pa vyolans, kidnaping, neglijans ak endiferans pandan ane k pase a ak fanmi yo ki kontinye ap soufri. Sonje tout frè ak sè n nou pèdi jou 12 Janvye, 2010 sa a. Epi priye ak medite sou diferan fason w ka sèvi peyi w ane sa a pou onore viktim yo ak kreye yon meyè vi pou jenerasyon k ap vini yo.

Sonje, Twa Jou Dèy sa a se pou BON JAN refleksyon ak konsyantizasyon, paske toutan lespri, kè ak nanm nou pa sekwe ak LANMOU pou LAVI, ki makonnen ak yon konsyans kolektif, fiti nou ap kontinye menase. E nou dakò, AYITI JODI A PAP KA AYITI DEMEN AN. AN N APRANN VIV. #ValorizeLavi#TwaJouDèy#112Haiti

Ide ak aksyon

AN N SISPANN GASPIYE MOUN. N ap pran premye jou nan #TwaJouDèy la pou n sonje tout frè ak sè n ki gaspiye nan neglijans, endiferans ak enjerans. Tankou youn nan manm ekip la, Evens, nou pèdi akoz neglijans doktè ak lopital ki pa menm ka bay premye swen. Akoz enjerans dirijan, piblik kou prive nan peyi a, ki konfòtab ale nan lòt peyi pou swen medikal.

Nou gaspiye Evens ak anpil lòt, akoz endiferans nou tout ki aksepte yon sistèm sante avèk lopital san kouran ak medikaman, san doktè ak enfimyè ki sansib pou lavi moun. Yon sistèm sante ki pa menm ka fè yon ISM, (Imaj Sónans Magnetik) pou dyagnostike maladi/domaj andan kò w san w pa bezwen fè operasyon. Nan 2021 an nou ka jere sa a.

AN N APRANN SOVE LAVI. Ajoute non moun ou konnen nou gaspiye nan neglijans, endiferans ak enjerans nan peyi a. #ValorizeLavi#TwaJouDèy#112Haiti

Ougan/bòkò/vodouyizan, pa aksepte lajan pou rele lwa pou touye moun. Itilize konesans sa a yonlòt jan #ValorizeLavi #TwaJouDèy

Ougan/bòkò/vodouyizan, pa aksepte lajan pou rele lwa pou touye moun. Itilize konesans sa a yonlòt jan #ValorizeLavi #TwaJouDèy

NOU KITE TWÒP TIMOUN SAN MANMAN SAN PAPA. Pou dezyèm jou dèy la, an n leve vwa nou pou tout timoun vyolans/kidnaping kite san manman, san papa. Tankou youn nan timoun mwen yo ki pèdi papa l, paske yon moun deside detwi lavi l. Sanble n pa reyalize jan vyolans ap gaspiye fiti timoun yo ki se fiti peyi n. Vyolans ap depafini fanmi nou yo ki deja nan detrès.

Vyolans san sans ki makonnen ak vyolans pou pouvwa sa a pap ka kontinye nan peyi a! Se pa de moun ki te ka itil peyi a vyolans gaspiye. Yon Vyolans ki inisye pa politisyen/opozisyon, ki sipòte/finanse pa elit ekonomik, ki pwomote pa medya a. Yon vyolans dyaspora, elit entelektyèl ak pèp la tolere ak jwe wòl pa yo ladan l. Bagay yo pap ka kontinye konsa! NOU KA CHANJE SA, NOU DWE CHANJE SA E N AP CHANJE SA. #ValorizeLavi#TwaJouDèy#112Haiti

PA TOUYE MOUN POU ti moso tè. LAVI yon moun VO PLIS ke tè. REFLECHI ANVAN W AJI #ValorizeLavi #TwaJouDèy #112Haiti

LAVI PLIS KE POLITIK. Ayisyen kite politisyen fè l bliye si l se moun. Nou kite politik deimanize nou. Jodi a, M vle fè n sonje NOU SE MOUN.

Pou Twazyèm Jou Dèy la, pandan n ap limen balèn ak priye pou frè ak sè n ki pèdi LAVI yo nan tranbleman tè 2010 la. An n jete dlo pou n wouze pousyè politik pou l pa kontinye ap sal LAVI nou. NOU PAP BLIYE E NOU PAP KITE PYÈS MOUN KONTINYE DEIMANIZE NOU E NI BANALIZE LAVI NOU #ValorizeLavi#TwaJouDèy#112Haiti.

11 AN APRÈ TRANBLEMAN TÈ A, ÈSKE N PARE SI… 1.12.2010 #ValorizeLavi #TwaJouDèy #112Haiti

APRÈ Twa Jou DÈY LA

Nou fin a #TwaJouDèy la, kounyè a an n planifye ak travay pou sa k vivan ak jenerasyon k ap vini yo. BON AYISYEN, ki plan w pou peyi w ane sa?

M gentan tande pale de kalandriye destriksyon move zè yo genyen pou peyi a, men M konnen peyi pa pou divizè ak moun k ap goumen pou pouvwa sèlman. PALE M DE PLAN PA W LA BON AYISYEN? Se pa sèl mal ki pou anplifye nan peyi a. Fòk nou kontrekare mal nan peyi a avèk sa ki bon ak jis. BON AYISYEN JWÈT POU OU #RevolisyonMantal

Rapò sou Ayiti

Posted Posted by Color of Hope in Uncategorized     Comments No comments
Dec
11

Menmsi chemen an parèt nwa pou Ayiti, NOU PAP BAY LEGEN. Jodi a M vle bay tout moun ki sipòte travay la, sitou moun mwen yo ki kontribye chak mwa yo, yon rapò sou sa n ap fè yo.

M vle w konnen tout inisyativ nou yo ap bouje. E ou dwè fyè de travay sa. M kontan gen moun tankou w ki konprann e ki kwè menm jan avè m, ke SE NOU AYISYEN K POU CHANJE PEYI N. Nou kapab E n ap fè l. Mèsi pou kwayans ou. #FòsLaSeNanNouLYe

Diksyone yon Diksyonè Vityèl

Posted Posted by Color of Hope in Uncategorized     Comments No comments
Aug
16

Yon DIKSYONÈ nan LANG MANMAN NOU an! DIKSYONE se yon diksyonè vityèl pou apwofondi konesans nan lang Kreyòl nou an. ale nan lyen sa www.diksyone.org

Diksyone

Nòt Pou Laprès – 7 Jiyè 2020

Posted Posted by Color of Hope in Uncategorized     Comments No comments
Jul
2

POU PIBLIKASYON IMEDYA

Kontakte: Evens Jean-Baptiste
Tel: 4329-0609
[email protected]

Jounen Rekonsilyasyon Nasyonal, 7 Jiyè 2020
Tèt-ansanm pi bon, Viv ansanm pi dous.

PÒTOPRENS (1e Jiyè, 2020) – Ane 2020 sa a pote anpil sekous. Mond lan frape pa yon pandemi ki simaye kriz ekonomik ak twoub sosyal toupatou. Nan peyi nou menm, kote frè a sè n yo te gentan ap sibi konsekans viris divizyon, ògèy ak rayisans, bagay yo vin pi difisil toujou. Men nou gen espwa, paske de jou an jou konpatriyòt nou yo ap konprann pi byen ke Rekonsilyasyon ak Tèt-ansanm se sèl solisyon peyi nou.

Se sa ki fè Kanpay Rekonsilyasyon Nasyonal la kontinye grandi, e ane sa a ankò, Madi 7 Jiyè, 2020 ki se Jounen Rekonsilyasyon Nasyonal la, ap yon gwo evènman pou peyi nou. Se yon jou nou rezève pou mete lapè ak tèt-ansanm sou podyòm nan, kote li merite rete. Ekip C.O.H. la, ansanm avèk plizyè gwoup ki simaye toupatou nan peyi a, ap òganize diferan aktivite pou selebre ak pwomote lapè ak tèt ansanm nan mitan nou, kèlkeswa kote n ap viv.

Men kèk aktivite ki gentan pwograme. Vizite lyen sa a pou plis detay https://colorofhope.org/aktivite-pou-selebre-7-jiye-2020/

Ekip Vilaj Miso a

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /nfs/c01/h08/mnt/5472/domains/colorofhope.org/html/wp-content/themes/webfolio/sidebar.php on line 15

Recent Comments

Find us on Facebook

The Hope Calendar

July 2021
M T W T F S S
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031