fbpx
Skip to content
Home » Blog » Ayiti Li – Haiti Reads Initiative

Ayiti Li – Haiti Reads Initiative

  “Ayiti Li” se yon inisyativ pou promote ak ankouraje lekti nan lekòl, gwoup, òganizasyon, nan kay yo ak toupatou an Ayiti.

  Inisyativ sa-a kreye pou simaye pouvwa lekti bay tout moun, timoun kou granmoun. Li chaje ak pwogram pou ranfòse kapasite pou jènn yo reflechi ak fè bon jan analiz kritik, byen konprann lè y’ap li, apresye sijè tankou Istwa, Syans, Teknoloji ak Matematik, e  ede yo devlope kreyativite, lidèship ak konpetans pou yon bon vi sosyal atrave lekti.

  Inisyativ Ayiti Li a chaje tou ak pwogram pou bay edikatè, paran, lekol, gwoup ak òganizasyon yo jarèt pou yo kapab kore, promote epi ede Inisyativ la.

  Join Ayiti Li on Facebook: https://www.facebook.com/AyitiLi

   

  Haiti School at our Community Technology Center

  “Ayiti Li” is an initiative to promote reading and literacy in Haiti’s schools, groups, organizations and homes.

  The initiative is designed for all ages. It comprises programs designed to build the foundations for critical thinking, robust reading comprehension, and appreciation for subjects such as history, science, technology and math. Ayiti Li aims to develop leadership, creative and social skills through literature.

  The “Ayiti Li” initiative also includes programs that empower Haitian educators, parents, groups, organizations and schools to be strong partners, supporters and promoters of the initiative.

  Leave a Reply